หน้าแรกส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยเอกสารและโปรแกรม คณะผู้วิจัย

LBAC


  เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบัน


VDO บรรยากาศการพัฒนาคู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี


กระทรวงสาธารณสุข


กรมสุขภาพจิต


สถาบันพัฒนาการเด็ก

 

 

 

คณะผู้วิจัย


คณะที่ปรึกษา


นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษา
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานที่ปรึกษา
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองประธานที่ปรึกษา
นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
นพ.อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
นพ.สุจริต สุวรรณชีพ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
นพ.ธรนินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ที่ปรึกษา
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ที่ปรึกษา
พญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ที่ปรึกษา
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ที่ปรึกษา
นพ.จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ที่ปรึกษา
พญ.นิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา
ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา
พญ.รมร แย้มประทุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ปรึกษา
พญ.นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ที่ปรึกษา
อาจารย์รุจา เล้าสกุล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษา
อาจารย์สุขจริง ว่องเดชากุล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ปรึกษา
อาจารย์สินีนาฎ จิตต์ภักดี ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่ปรึกษา


คณะผู้วิจัย


1. นพ.สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
2. นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
3. ทพญ.นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
4. นางวาสนา เกษมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
5. นางภิญโญ อิสรพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
6. น.ส.จุฬาภรณ์ สมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
7. น.ส.สังเวียน ธำรงวจนะเมธาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
8. นางศุภมาศ วงศ์ใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
9. นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
10. นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว นักรังสีวิทยาปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
11. น.ส.สุรีรักษ์ พิลา นักวิชาการศึกษา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
12. น.ส.ปนิฏฐา จึงจะดี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
13. น.ส.พัชนี พัฒนกิจโกศล ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
14. น.ส.พันธุ์ทิพย์ กันทะราช ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
15. น.ส.นทีกานต์ ธีระวัฒน์สกุล ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
16. น.ส.สุลักษณ์ ธีระวัฒน์สกุล ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copyright © RICD 2012. All Rights Reserved.