หน้าแรกส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยเอกสารและโปรแกรม คณะผู้วิจัย

LBAC


  เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบัน


VDO บรรยากาศการพัฒนาคู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี


กระทรวงสาธารณสุข


กรมสุขภาพจิต


สถาบันพัฒนาการเด็ก

 

 

 



อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ


อุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้ออุปกรณ์ DSPM
อุปกรณ์ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)

ดาวน์โหลดตัวอย่างอุปกรณ์ TEDA4I ดาวน์โหลดใบสั่งซื้ออุปกรณ์ TEDA4I


อุปกรณ์คัดกรอง


ต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ กรุณาติดต่อ

ติดต่อ : มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (คุณสมศักดิ์ และคุณสุดารัก)

โทรศัพท์ :053-908300-49 ต่อ 73168 หรือ 081-5311984 Fax 053-908330

ที่อยู่ : มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

E-Mail : ricd2557@gmail.com


การยืมอุปกรณ์

      ปัจจุบันทางห้องสมุดของเล่นให้บริการยืมอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแผนการฝึกของเด็กที่มาเข้ารับการรักษาและส่งเสริมพัฒนาการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยสามารถยืมอุปกรณ์ได้ ณ. ห้องสมุดของเล่น ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 – 890300-49 ต่อ 73250

      การเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ซึ่งจำเป็นต้องใช้สื่ออุปกรณ์ การเล่นที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้านเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคต ห้องสมุดของเล่นจึงเป็นแหล่งรวบรวม ของเล่นหลายประเภท เช่นของเล่นพื้นบ้าน ของเล่นประยุกต์ ของเล่นจากต่างประเทศ และหนังสือนิทานต่างๆ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ในการส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้าน ให้บริการแก่เด็กที่มารับการรักษาที่สถาบันฯ เด็กที่ขาดโอกาสในชุมชม ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ค้นคว้า สำหรับองค์กรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการบริการ

  1. เด็กที่มารับบริการที่สถาบันฯ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด สามารถยืมของเล่นที่จะใช้ฝึกพัฒนาการกลับไปฝึกต่อที่บ้านโดยจะต้องนำมาคืนในวันที่แพทย์นัดครั้งต่อไป
  2. เด็กที่อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาทั้งที่ประจและไป- กลับ สามารถยืมของเล่นได้ ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ต่อครั้ง
  3. กำหนดเปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ณ. จุดบริการห้องสมุดของเล่น เวลา 08.30 – 16.30น.
  4. อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกรายละ 100 บาทต่อปี





จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copyright © RICD 2012. All Rights Reserved.