หน้าแรกส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยเอกสารและโปรแกรม คณะผู้วิจัย

LBAC

 


  เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบัน


VDO บรรยากาศการพัฒนาคู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี


กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

สถาบันพัฒนาการเด็ก

 

 

 

 

สามารถจัดพิมพ์คู่มือ DSPM โดยใช้ไฟล์นี้

สามารถจัดพิมพ์คู่มือ DAIM โดยใช้ไฟล์นี้

 

วีดีโอประเมินและส่งเสริมด้วยเครื่องมือ DSPM และ DAIM

วีดีโอ

   วีดีโอเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
   วีดีโอเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสียง (DAIM)

ข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาระบบและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ก้าวต่อไปของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ๒๕๖๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ

จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การชี้แจง การสนับสนุน คู่มือและอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ

ภาคใต้ | เขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ | จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ

ภาคกลาง | เขตสุขภาพที่ ๖ | จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.

ณ โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ

ภาคเหนือ | เขตสุขภาพที่ ๓ | จังหวัดนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ

ภาคกลาง | เขตสุขภาพที่ ๔ และ ๕ | จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ

ภาคเหนือ | เขตสุขภาพที่ ๑ และ ๒ | จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตนราชสุดา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

ณ. โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Workshop in Myanmar

21 August 2015 - 23 August 2015

MANDALAY,MYANMAR

 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copyright © RICD 2012. All Rights Reserved.